Thứ Bảy, Tháng Năm 21, 2022
Đơn vị uy tín : Gence.vn, legoland.com.vn
TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

LIÊN ĐOÀN KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
LIÊN ĐOÀN KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Giới thiệu

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   Số: 706/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

____________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Liên đoàn Khảo sát khí tượng thuỷ văn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện chức năng điều tra, khảo sát khí tượng bề mặt, khí tượng nông nghiệp, khí tượng thủy văn biển, thuỷ văn lục địa và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm (sau đây gọi chung là khí tượng thủy văn); thực hiện các hoạt động dịch vụ về khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.

2. Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân con dấu, tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Tổng cục Khí tượng thủy văn (sau đây gọi là Tổng cục trưởng) chương trình, kế hoạch đề án, dự án, nhiệm vụ về điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn; thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng, trình Tổng cục trưởng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về công tác điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn.

3. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn theo phân công của Tổng cục trưởng.

4. Điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn theo chương trình kế hoạch và đột xuất khi có thiên tai xảy ra; đo đạc diễn biến địa hình lòng sông, lòng hồ, vùng cửa sông, ven bờ biển trong phạm vi cả nước.

5. Thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ về công tác điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn theo phân công của Tổng cục trưởng.

6. Thực hiện các hoạt động dịch vụ về điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn  theo phân công của Tổng cục trưởng

a) Điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn và hải văn;

b) Đo đạc bản đồ địa hình lòng sông, lòng hồ, vừng cửa sông, ven bờ biển;

c) Quan trắc, giám sát môi trường;

d) Đo đạc, khảo sát sụt lún, biến dạng công trình;

đ) Thiết kế, xây dựng, cung ứng, lắp đặt thiết bị khoa học kỹ thuật về lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường, đo đạc bản đồ, biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai;

e) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, môi trường, biến đổi khí hậu nâng cao ý thức cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai;

g) Các dịch vụ khác liên quan đến khí tượng thủy văn, môi trường, đo đạc bản đồ, biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Khí tượng Thủy văn; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Liên đoàn.

8. Quản lý tổ chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Liên đoàn theo phân cấp của Tổng cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Lãnh đạo Liên đoàn

1. Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn có Liên đoàn trưởng và không quá 02 Phó Liên đoàn trưởng.

2. Liên đoàn trưởng Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao; trình Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Liên đoàn; ban hành quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Liên đoàn.

3. Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Liên đoàn trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng.

2. Phòng Khí tượng Thủy văn và Môi trường.

3. Phòng Kỹ thuật.

4. Đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn I.

5. Đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn II.

6. Đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn III.

7. Trung tâm Đo đạc thủy văn và môi trường.

8. Trung tâm Đo đạc địa hình và bản đồ.

Các đơn vị từ Khoản 4 đến Khoản 8 Điều này là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng và được mở tài Khoản theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 3 năm 2021 và bãi bỏ Quyết định số 158/QĐ-KTTVQG ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Liên đoàn trưởng Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Khoản 2 Điều 5;
– Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: Tài chính, Nội Vụ, Tư pháp;
– Ban cán sự Đảng bộ;
– Đảng ủy Bộ;
– Đảng ủy Khối cơ sở Bộ TN&MT tại thành phố Hồ Chí Minh;
– Công đoàn Bộ;
– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ;
– Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;
– Lưu: VT, KTTV, TCCB.ĐH(100)
BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Hồng Hà

Đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn đã đi vào hoạt động ổn định với cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh bảo gồm:

01 Liên đoàn trưởng và không quá 03 Phó Liên đoàn trưởng

Sơ đồ tổ chức bộ máy Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn
Sơ đồ tổ chức bộ máy Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn

1. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

 • Văn Phòng.
 • Phòng Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường.
 • Phòng Kỹ thuật.

2. Các đơn vị trực thuộc.

 • Đoàn Khảo sát khí tượng thuỷ văn I
 • Đoàn Khảo sát khí tượng thuỷ văn II.
 • Đoàn Khảo sát khí tượng thuỷ văn III.
 • Trung tâm Đo đạc thủy văn và môi trường.
 • Trung tâm Đo đạc địa hình và bản đồ.

Liên đoàn Khảo sát khí tượng thuỷ văn, tiền thân là Đoàn Khảo sát thuỷ văn đồng bằng sông Hồng – sông Thái Bình (thành lập năm 1978), trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (Cũ). Từ năm 2003, do cơ cấu tổ chức, đơn vị được đổi tên thành Liên đoàn Khảo sát khí tựợng thuỷ văn, trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, Bộ Tài nguyên Môi trường theo các Quyết định thành lập:

 • Quyết định số 553/QĐ-TTKTTVQG ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Giám đốc Trung tâm
  Khí tượng Thuỷ văn quốc gia.
 • Quyết định số 751/QĐ-TTKTTVQG ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
 • Quyết định số 158/QĐ-TTKTTVQG ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Khảo sát khí tượng thuỷ văn.
 • Quyết định số 706/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn.
Logo Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn
Logo Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn

THÔNG TIN VỀ LIÊN ĐOÀN

Tên Tiếng Việt: Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn

Tên Tiếng Anh: HYDRO –  METEOROLOGY SURVEY DEPARTMENT

Địa chỉ: Số 10, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, tp Hà Nội

Số 222 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Số 50 đường Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Điện thoại liên hệ: 024 3775 0279

Email: ldkskttv@monre.gov.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/LiendoanKhaosatkhituongthuyvan/?ref=page_internal

Liên đoàn Khảo sát khí tượng thuỷ văn có địa bàn hoạt động trên phạm vi cả nước. Các lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn đã và đang thực hiện:

1. Lĩnh vực Đo đạc và bản đồ

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn đã được cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 00124/GP-ĐĐBĐ do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Tài nguyên – Môi trường cấp ngày 17/9/2019.

Một số nội dung hoạt động bao gồm: 

 • Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ;
 • Xây dựng điểm tọa độ, độ cao;
 • Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
 • Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình lòng sông, lòng hồ, cửa sông, ven biển các tỷ lệ;
 • Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ;
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ;
 • Thành lập bản đồ chuyên đề;
 • Khảo sát, đo đạc công trình.

2. Hoạt động Khoa học – Công nghệ

Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-1815 do bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 15 tháng 10 năm 2018.

Giấy chứng nhận Hoạt động KHCN do Bộ Khoa học và công nghệ cấp
Giấy chứng nhận Hoạt động KHCN do Bộ Khoa học và công nghệ cấp

Hoạt động trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ bao gồm:

 • Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuạt trong lĩnh vực khí tượng thủy văn môi trường.
 • Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về công tác điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, môi trường không khí và nước và tổ chức thực hiện.
 • Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện điều tra, khảo sát về khí tượng thủy văn, đo đạc diễn biến địa hình lòng sông, lòng hồ, vùng cửa sông, ven bờ biển và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong phạm vi cả nước.
 • Nghiên cứu, tổ chức cung cấp, khai thác các dịch vụ về khí tượng thủy văn và môi trường.
 • Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Liên đoàn.

3. Hoạt động xây dựng

Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn được Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng hạng II số HAN-000010457 lĩnh vực Khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 198/QĐ-SXD ngày 13/4/2018 của Sở Xây dựng Hà Nội.

Chứng Chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II do Sở Xây dựng Hà Nội cấp
Chứng Chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II do Sở Xây dựng Hà Nội cấp

4. Hoạt động đo đạc khí tượng, Thủy văn, Môi trường, Không khí và nước

Từ năm 2005, Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy Đăng ký hoạt động đo đạc khí tượng, thuỷ văn, môi trường

Hoạt động đo đạc khí tượng, Thủy văn, Môi trường, Không khí và nước
Hoạt động đo đạc khí tượng, Thủy văn, Môi trường, Không khí và nước

5. Họat động dịch vụ quan trắc môi trường

Họat động dịch vụ quan trắc môi trường
Họat động dịch vụ quan trắc môi trường

Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường theo Giấy Chứng nhận số hiệu VIMCERTS 154 do Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên – Môi trường cấp ngày 15/5/2019.

6. Hoạt động Dự báo.

Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm tham gia thực hiện hoại động Dự báo.

Ngày 02 tháng 8 năm 2021, Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép Hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Loại hoạt động dự báo, cảnh báo  bao gồm:

 • Dự báo khí tượng thủy văn phục vụ các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, xây dựng và hoạt động công cộng.
 • Dự báo khí tượng thủy văn cho các hoạt động giao thông vận tải đường bộ, đường thủy.
 • Dự báo khí tượng thủy văn cho lưu vực sông, các công trình thủy lợi, các hồ chứa, cảng biển.
 • Dự báo khí tượng thủy văn cho các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, khai thác khoáng sản, dầu khí và các hoạt động cứu hộ, chống lan truyền ô nhiễm.

Lời kết

Trên đây là các lĩnh vực hoạt động mà Liên đoàn đang thực hiện. Mọi hoạt động của Liên đoàn đều thực hiện đúng quy định của Pháp luật. Với nguồn nhân lực hiện có, cùng đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, máy móc kỹ thuật hiện tại, Liên đoàn tự tin có thể hoàn thành tất cả mọi nhiệm vụ trong phạm vi hoạt động của mình.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.